pgwestzaan.nl/ANBI

Beleidsplan

Beleidsplan september 2018 – september 2023

De Protestantse Gemeente Westzaan wil een levendige, open gemeenschap zijn, waarin iedereen welkom is en jong en oud zich thuis voelt.
De samenwerking met de andere kerken in Westzaan wordt belangrijk geacht. Samenwerking op diverse gebieden met andere PKN gemeenten in de Zaanstreek wordt nagestreefd.

De kerkenraad heeft de volgende actiepunten voor de komende jaren:

  • Continueren en mogelijk uitbreiden van de samenwerking met de omringende Zaanse PKN kerken
  • Zoeken naar alternatieven vormen van pastoraat: door vrijwilligers, via moderne media
  • Jeugdbeleid blijft een punt van continue aandacht. Focus ligt op het ‘in contact blijven’ met de groep tieners 17+

De kerkenraad bestaat uit diverse raden die samen het beleid van de kerkenraad uitvoeren.
Per deelraad zijn ook taak specifieke beleidspunten gedefinieerd.

Pastorale Raad

a. Bezoekwerk: bezoek diegene die het nodig hebben en er prijs op stellen.
b. Groepen samenbrengen: wandelgroep, rouwverwerkingsgroep, geloofsopvoedingsgroep.
c. Missonaire activiteiten: popdienst, kerststal, openluchtdienst.
d. Samenwerking met andere PKN gemeentes in de Zaanstreek en gemeentes in Westzaan
e. Samenwerking met de Christelijke basisschool

Jeugdwerk

Het jeugdwerk bestaat uit Rock Solid ( 12-17 jaar) en de kinderkerk.

Aandachtspunten:
a. Vrijwilligers die met de jeugd werken worden hierin geschoold middels cursussen.
b. Internet zal vaker gebruikt worden in de begeleiding van de jeugd.
c. Jeugddienst. Er wordt 1 jeugddienst per jaar georganiseerd.
d. Samenwerking omringende gemeenten Rock Solid. Tieners uit de omliggende gemeente kunnen aanschuiven bij Rock Solid.
e. Er zal getracht worden een attractieve groep op te zetten voor de leeftijdscategorie 17+

Plannen voor langere termijn:
a.Twee jaarlijkse ouder ênquete kinderkerk. Peilen van de wensen / vragen van de ouders.
b. Nieuwe groepsactiviteiten ontwikkelen die de betrokkenheid vergroten/continueren: theaterbezoek, spreker uitnodigen, samen koken etc.

Diaconale Raad

Actiepunten komende jaren
1. Ieder jaar het organiseren van minimaal vier kerkdiensten met een diaconaal karakter.
2. Ieder jaar het organiseren van minimaal vier diaconale acties gericht op de eigen gemeente.
3. Minimaal jaarlijkse afstemming met pastorale raad aangaande signaleren van en vormen van reactie op nood en hulpverlening binnen de gemeente.
4. Financieel beleid structureel gericht op sluitende exploitatie

College van Kerkrentmeesters

a. Verzorging van de vermogens rechterlijke aangelegenheden van de gemeente voor zover van niet diaconale aard.
b. Het bijhouden van de registers van de gemeenteleden, het doopboek, het boek met namen van opgedragen kinderen, het belijdenisboek en het trouwboek.

Actiepunten:

  • Mogelijkheden tot het worden van een (deels)  ‘groene kerk’ uitwerken.
  • Zorgen voor optimaliseren van de verstaanbaarheid in het kerkgebouw.